hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/027242-3/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – vo veci žiadosti TSK o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade pri rekonštrukcii mostov v k.ú. Lazy pod Makytou a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Kysuce

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 22.8. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, so sídlom: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, zn. TSK/2016/024414 zo 17.8. 2016, doručenej 22.8. 2016.

          Predmetom konania je žiadosť TSK o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade realizáciou stavby: „Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou – Kohútka, most č. 1936-5 a most č. 1936-12“. Navrhovanou rekonštrukciou je dotknutý vodný tok Biela voda (č. 4-21-07) v dĺžke 45 m nad a pod mostom a jeho bezmenný pravostranný prítok (č. 3109) v dĺžke 37,8 m pod mostom. Uvedené mosty sa nachádzajú na ceste III. triedy č. 3/1936 v k.ú. Lazy pod Makytou v území s druhým stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Kysuce o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priloženej dokumentácie a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 9.9. 2016.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

2) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

3) ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca

4) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

5) Obec Lazy pod Makytou, 020 55 Lazy pod Makytou č. 157

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava