hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/025978-3 Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasov povolení výnimky na usporiadanie verejného športového podujatia Rugged Race - upovedomenie o začatí správneho konania .

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 08. 08. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti Rugged s.r.o., Hlinícka 1154/23, 907 01 Myjava, zo dňa 08. 08. 2016.

          Predmetom konania je udelenie súhlasov a povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na usporiadanie verejného športového podujatia Rugged Race za hranicami zastavaného územia obce, v katastrálnom území (k.ú.) Stará Myjava dňa 03. 09. 2016. Dotknuté je chránené územie – Chránená krajinná oblasť (CHKO) Biele Karpaty na pozemkoch v k.ú. Stará Myjava: 40127/1, 40127/2, 40136/2, 40136/3, 40138, 40140/1, 40140/6, 40125/1, 40141/2, 40141/3, 29528/1, 29528/8, 29528/11.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Rugged s.r.o., Hlinícka č. 1154/23, 907 01 Myjava

2) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská č. 1, 907 01 Myjava

3) Obec Stará Myjava, Obecný úrad č. 145, 907 01 Stará Myjava

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava