hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TN-OSZP1-2016/019425-002/Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o súhlas a výnimku zo zákazu - na organizovanie turisticko-spoločenského výstupu na Vtáčnik

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 26. 05. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Bystričany, so sídlom: Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany, zn. 225/2016 z 20. 05. 2016.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa §68 písm. e) v znení §83 ods. 1 a podľa §13 ods.2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako aj povolenie výnimky podľa §67 písm. i) zo zakázanej činnosti podľa §16 ods.1 písm. a), v znení §15 ods.1 písm. a), v znení §14 ods.1 písm. e) citovaného zákona na organizovanie verejného turisticko-spoločenského podujatia, „21. ročník výstupu na Vtáčnik“ dňa 27. 08. 2016, pri príležitosti 72. výročia SNP. Žiadosť sa týka územia s druhým, tretím a piatym stupňom ochrany prírody – Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Národnej prírodnej rezervácie Vtáčnik a jej ochranného pásma, ako aj územia európskeho významu SKUEV 0273 Vtáčnik. Výstup je plánovaný po vyznačených turistických chodníkoch, po dvoch trasách – zelenej a žltej značke z Kamenca pod Vtáčnikom. Ako podklad k rozhodnutiu si orgán ochrany prírody vyžiada odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Ponitrie.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 citovaného zákona do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Obec Bystričany, Obecný úrad, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

2) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

3) Obvodný úrad životného prostredia, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava