hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/018622-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – k žiadosti AGROFARMA spol. s r.o. Červený Kameň o súhlasy a výnimku v CHKO Biele Karpaty k výstavbe ČOV a kanalizácie hotela Vršatec

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 17.5. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti AGROFARMA spol. s r.o., so sídlom: 018 56 Červený Kameň, IČO: 31574912 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 16.5. 2016, doručenej orgánu ochrany prírody 17.5. 2016.

           Predmetom konania je vydanie súhlasov podľa §6 ods.2 a 4, §13 ods.2 písm. b) a §47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zasiahnutie do biotopu európskeho významu Lk 1 nížinné a podhorské kosné lúky, na zmenu stavu mokrade – bezmenného ľavostranného prítoku Krivoklátskeho potoka v r.km 0,500, na likvidáciu trvalých trávnych porastov o výmere 200 m2, na výrub drevín (7 ks. topoľov, 10 ks vŕb a 50 m2 krovia – liesky, hlohu, hrabu) a v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Predmetom konania je ďalej povolenie výnimky zo zákazu vjazdu a státia vozidlom podľa §13 ods.1 písm. a) a podľa §14 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny v území s 2. stupňom ochrany prírody v CHKO Biele Karpaty a v 100 m ochrannom pásme Prírodnej rezervácie Vršatské hradné bralo, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody. Žiadosť bola podaná v súvislosti so zámerom žiadateľa vybudovať čistiareň odpadových vôd a kanalizáciu k hotelu Vršatec na pozemkoch KN-C parc. č. 392/1, 392/5, 393/1, 394/1, 394/2 a 395 v k.ú. Vršatské Podhradie.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada ŠOP SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 3.6. 2016.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

 

 

Doručí sa:

1) AGROFARMA spol. s r.o., 018 56 Červený Kameň

2) Urbár pozemkové spoločenstvo obce Vršatské Podhradie, Vršatské Podhradie 63, 018 52 Pruské

3) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

4) Lesy SR š.p., OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica

5) Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

6) Poľnohospodárske družstvo Vršatec, 018 52 Pruské 118

7) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

8) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové nám. č. 81/18, 019 01 Ilava

9) Obec Vršatské Podhradie, Vršatské Podhradie 54, 018 52 Pruské

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava