hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/015957-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

 

Vyvesené dňa: ........................

 

Zvesené dňa: ........................

 

.................................

( pečiatka, podpis)

 

VEC

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 18. apríla 2016 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti obce Červený Kameň (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Obecný úrad č. 226, 018 56 Červený kameň), týkajúcej sa predĺženia platnosti rozhodnutia na stavanie mája na Červenokamenskom bradle.

          Predmetom žiadosti je predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-TN-OSZP1-2014/008653-7/SD z 29. apríla 2014 (právoplatnosť 30. 04. 2014) podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrany prírody a krajiny“) na vydanie súhlasu na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce podľa § 13 ods. 2 písm. l) v znení § 14 ods. 1 písm. a), § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny. Uvedeným rozhodnutím bola vydaná i výnimka na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území PR Červenokamenské bradlo podľa § 14 ods. 1 písm. c) v znení § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny.

           Lokalita stavania mája sa nachádza na časti parcely KN-C č. 1043 (resp. KN-E č. 494) v k. ú. obce Červený Kameň, okres Ilava, na jednom z vrcholov Červenokamenského bradla, ktoré je súčasťou SKUEV0376 Vršatské bradlá a PR Červenokamenské bradlo, kde platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny.

           Pôvodné rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú, s platnosťou do 1. júna 2016. Žiadosť bola na náš úrad doručená dňa 18. apríla 2016, čím bola splnená časová podmienka na predĺženie rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

           Žiadateľ je podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

           Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Orgán ochrany prírody žiada dotknutú obec o zverejnenie tejto vyhlášky na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní a o zaslanie oznámenia o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky s informáciou o podaných pripomienkach.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Obec Červený Kameň, Obecný úrad č. 226, 018 56 Červený Kameň

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava