hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/013677-3/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť spoločnosti EKOREM s.r.o. o povolenie výnimky zo zákazov v 2., 3. a 4. stupni ochrany prírody v CHKO Biele Karpaty a PP Súčanka v súvislosti s výrubom drevín pod NN elektrovodom v k.ú. Nová Bošáca a VN 282 Hrabovka – prípojka pre TS.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 31. 03. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadostí spoločnosti EKOREM s.r.o., so sídlom: Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany, IČO: 36487121, zo dňa 24. 03. 2016, doručených orgánu ochrany prírody 31. 03. 2016.

          Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom a zo zákazu rúbať dreviny podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a), podľa §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a), podľa §13 ods.1 písm. a) a podľa §15 ods.1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výrubom drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia NN vedenie Nová Bošáca/osada Grúň v k. ú . Nová Bošáca a VN č. 282 Hrabovka – prípojka pre TS v k. ú. Hrabovka a Skalská Nová Ves, ktoré sa nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a ktorého časť prechádza Prírodnou pamiatkou Súčanka, v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody a jej 60 m ochranným pásmom, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody. Žiadateľ navrhuje vydanie rozhodnutia s platnosťou do 31.12. 2016.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany

2) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

3) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

5) Obec Nová Bošáca, 913 08 Nová Bošáca 79

6) Obec Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča

7) Skalka nad Váhom, Skalka nad Váhom 103, 913 31 Skalka nad Váhom

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

8) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

9) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

10) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

11) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

12) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

13) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

14) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

15) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

16) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica