hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/004440-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Realizácia stavby „Protipožiarna nádrž Partizán“ - žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 14. 01. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Mestských lesov, s.r.o., Cesta SNP 245/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 34 141 995, z 08. 01. 2016.

           Predmetom konania je povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom pre dodávateľa stavby Lesné a vodné stavby s.r.o. Nitra a vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou stavby „Protipožiarna nádrž Partizán“ v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, dotknuté parcely C – KN 4228/3, 4221/1 a 4229.

          Predloženým projektom sú dotknuté tieto osobitne chránené časti prírody: Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody, územie európskeho významu Brezovské Karpaty (SKUEV0278) a chránené vtáčie územie Malé Karpaty (SKCHVÚ014).

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

                                                                                                                                                                                          Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                            vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

Mestské lesy, s.r.o., Cesta SNP 245/2, 906 13 Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky

ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrová č. 115, 900 01 Modra

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská č. 1, 907 01 Myjava

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava