hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/033066-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec:

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia – prieskum a výskum jaskýň v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 19.11.2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti z 19.11. 2015 od Slovenskej speleologickej spoločnosti, Trenčianskeho speleoklubu, L. Novomeského č. 7, 911 08 Trenčín, zastúpeného Miroslavom Sovom – predsedom.

           Predmetom žiadosti je predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. KÚŽP/2005/00171-05/Kč zo 17.1. 2005, v znení rozhodnutia KÚŽP/2009/00832-3/Ďu z 31.12. 2009, v znení rozhodnutia KUŽP/2012/727/4205/SD z 20.12. 2012. Uvedenými rozhodnutiami bol žiadateľovi s platnosťou do 31.12. 2015 vydaný súhlas podľa §56 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonávanie prieskumných a výskumných speleologických prác a povolená výnimka zo zakázaných činností podľa ustanovení §24 ods.4 písm. a), k) a podľa §13 ods.1 písm. a), §14 ods.1 písm. c) ako aj podľa §16 ods.1 písm. f) zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so vstupom do jaskýň, rušením pokoja a ticha v jaskyni, vjazdom a státím motorovým vozidlom v území s 2. stupňom ochrany prírody, pohybom mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v území s 3., 4. a 5. stupňom ochrany prírody, ako aj rušením pokoja a ticha v území s 5. stupňom ochrany prírody. V žiadosti sa navrhuje predĺženie platnosti uvedených rozhodnutí na ďalšie 3 roky. Uvedené rozhodnutia sa týkajú okresov Trenčína Bánovce nad Bebravou pre územie, ktoré je na mape vyznačené líniou: Opatová – Dobrá – Trenčianska Teplá – hrebeň na pravom brehu vodného toku Teplička s kótami Dubovec (342 m.n.m.), Slimáková (493 m.n.m.), Grófovec (557 m.n.m.), Drieňová (623 m.n.m.), Lungač (698 m.n.m.), Michalová (659 m.n.m.), Slopský vrch (727 m.n.m.), Vlčianka (789 m.n.m.), Hoľazne (901 m.n.m.), sedlo medzi Dolnou Porubou a Hornou Porubou (592 m.n.m.), cesta č. 574 pod chatou Homôľka, následne hrebeň s kótami Kamenište (878 m.n.m.), Čierna hora (846 m.n.m.), Závadská poľana (845 m.n.m.), Okrúhly vrch (924 m.n.m.), Suchý vrch (1026 m.n.m.), Čierny vrch (996 m.n.m.), Košútova skala (840 m.n.m.), Rokoš (1010 m.n.m.), Jankov vŕšok, Ostrý vrch (461 m.n.m.), Miezgovce, cesta do Bánoviec nad Bebravou, cesta č. I/50 od Bánoviec nad Bebravou po osadu Mrázikovci za Drietomou, vedľajšia asfaltová cesta cez osadu Dúbrava do Hornej Súče – Dolná Súča – Skalka nad Váhom – Opatová.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Orgán ochrany prírody týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu slovenských jaskýň, Správu CHKO Biele Karpaty a Správu CHKO Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 7.12. 2015.

 

 

                                                                                                                                                                                      Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                          vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Slovenská speleologická spoločnosť, Trenčiansky speleoklub, Miroslav Sova – predseda, L. Novomeského č. 7, 911 08 Trenčín

2) ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

3) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova č. 3, 949 01 Nitra

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

5) Okresný úrad Trenčín, OSŽP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

6) Okresný úrad Bánovce n./B., OSŽP, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n./B.

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava