hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/029776-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť EKOREM s.r.o. o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do CHKO Biele Karpaty pri výrube drevín v ochrannom pásme elektrovodu VN 1032 v k.ú. Lubina a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Biele Karpaty

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 15.10. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti EKOREM s.r.o., so sídlom: Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, IČO: 36487121.

          Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a), zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s vozidlom v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v katastrálnom území Lubina v súvislosti s výrubom drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia VN 1032 v úseku od Lubiny, časť Hrnčiarové po odbočku na Javorinu v dobe od 2.11. 2015 do 31.12. 2016.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 4.11. 2015.

 

                                                                                                                                                                                   Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                      vedúci odboru

 

 

Doručí sa:

1) EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

4) Obec Lubina, 916 12 Lubina 56

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava