hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/023013-002 Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť pána Milana Jankoviča o vydanie súhlasu na vyznačenie a budovanie náučného chodníka „Náučný chodník v doline pod Mojtínom a sezónna stanica ľudových remesiel“ a o umiestnenie informačných tabúľ na ňom

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 30. 07. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti pána Milana Jankoviča, bytom Slatinská 59/40, 018 61 Beluša.

           Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. g) a písm. i) a §18 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na vyznačenie a budovanie náučného chodníka „Náučný chodník v doline pod Mojtínom a sezónna stanica ľudových remesiel“ v dĺžke 9 km a na umiestnenie 10 kusov náučných panelov, 4 kusy oddychových lavičiek – nástupy na chodník, 7 kusov lavíc na náučnom chodníku, 15 kusov smerovníkov, 6 ľahkých stavieb – polozrubov v stanici ľudových remesiel. Navrhovaný náučný chodník sa nachádza v oblasti Strážovských vrchov – Mojtínsky kras. Navrhovaná trasa vedie po existujúcich lesných a poľných cestách a existujúcich chodníkoch v území s 2. stupňom ochrany prírody v Území európskeho významu SKUEV0256 Strážovské vrchy a Chráneného vtáčieho územia SKCHVU028 Strážovské vrchy .

         Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Strážovské vrchy sa vo svojom stanovisku zn. CHKO SV/171/15 zo dňa 24. 07. 2015 vyjadrila k navrhovaným činnostiam kladne nakoľko nepredpokladá negatívne vplyvy na uvedené územia Natura 2000.

         Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody www.minv.sk, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

 

                                                                                                                                                                          Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                            vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Milan Jankovič, Slatinská 59/40, 018 61 Beluša.

2) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

3) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava