hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/022324-002/Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby „SA Priepasné, kabelizácia odb. k TS 45-4, VNK“

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 27. 07. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zo dňa 20. 07. 2015.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výmenou VN vzdušného vedenia za VN káblové vedenie, uložené do zeme v k.ú. Priepasné, okres Myjava. Touto činnosťou je dotknutý bezmenný pravostranný prítok Priepasňanského potoka, kde bude kábel uložený v chráničke FXKV. Výkop pre káblové vedenie sa bude vykonávať v prevažnej časti ručne, kábel VN sa uloží do hĺbky 120 cm a bude o šírke cca 40 cm.

          V lokalite navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by podľa zákona o ochrane prírody a krajiny mohli byť stavbou znehodnotené.Podľa projektovej dokumentácie pri montáži nedôjde k výrubu stromov, iba k ojedinelému orezu drevín.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Záhorie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 14.08. 2015.

          Nakoľko žiadateľ neuhradil správny poplatok, orgán ochrany prírody vyzve žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku a správne konanie preruší.

 

 

                                                                                                                                                                               Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                  vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

2) ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského č. 17, 901 01 Malacky

3) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava