hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/017943-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEC Oznámenie o začatí konania

 

         Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 8. júna 2015 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti firmy DaPS, a. s. (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: A. Hlinku 3, 022 01 Čadca), na vjazd a státie motorového vozidla v súvislosti so zabezpečením náteru oceľovej konštrukcie vedenia V496 ESt Križovany – ESt Bošáca.

           Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) zo zákazu vjazdu motorovým vozidlom podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny za hranicami zastavaného územia obce v k. ú. Krajné (okres Myjava), Podolie, Hrachovište, Hrušové a Horné Bzince (okres Nové Mesto nad Váhom) v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Žiadosť je zdôvodnená dopravou motorovými vozidlami k oceľovým konštrukciám 400 kV vedenia V496 na úseku ESt Križovany – ESt Bošáca za účelom ich čistenia oceľovými kefami a následného nanesenia náterových hmôt (základný a vrchný náter).

          Žiadateľ nie je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku. Uvedený správny poplatok bol priložený vo forme 2 x 50 € kolku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 

                                                                                                                                                                    Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                       vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) DaPS, a. s., A. Hlinku 3, 022 01 Čadca

2) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

3) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

4) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22