hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/016306-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec Upovedomenie o začatí správneho konania – oprava elektrického vedenia V496 – žiadosť Elcon Bratislava a.s. o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do CHKO Malé Karpaty a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 22.5. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti Elcon Bratislava a.s. so sídlom: Priekopy č. 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35711299.

          Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a), §14 ods.1 písm. a), v znení §13 ods.1 písm. a) a §15 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny na vjazd a státie s vozidlom v územiach s 2., 3. a 4. stupňom ochrany prírody v katastrálnych územiach: Krajné, Podolie, Hrachovište, Vaďovce, Hrušové, Horné Bzince, Nové Mesto nad Váhom a Dolné Srnie v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a v území európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty v súvislosti s plánovanou opravou 400kV elektrického vedenia V043/044/496 (ESt Križovany - EBO – Est Bošáca. Žiada povoliť vjazd 8 vozidlami (Nisan Navara BL427FV, Iveco BA364PH, Iveco BA678LC, VW Doka SP255AO, Mitsubishi L200 SP508AN, Mitsubishi L200 SP773AH, Škoda Yeti SP128AP a Škoda Octavia SP095AP) v dobe opravy od 1.6. 2015 do 10.7. 2015.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Malé Karpaty a Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska (podľa územnej pôsobnosti) k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 10.6. 2015.

 

 

                                                                                                                                                                       Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                          vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Elcon Bratislava a.s., Priekopy č. 20, 821 08 Bratislava

2) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

4) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

5) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica