hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/016109-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec Upovedomenie o začatí správneho konania – oprava elektrického vedenia V495 – žiadosť Elcon Bratislava a.s. o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do CHKO Biele Karpaty a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Biele Karpaty

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 20.5. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti Elcon Bratislava a.s. so sídlom: Priekopy č. 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35711299.

          Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a), §14 ods.1 písm. a), v znení §13 ods.1 písm. a) a §15 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny na vjazd a státie s vozidlom v územiach s 2., 3. a 4. stupňom ochrany prírody v katastrálnych územiach: Melčice, Chocholná – Velčice, Drietoma, Záblatie, Zlatovce a Istebník., v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v prírodnej Pamiatke Drietomica a v jej ochrannom pásme v súvislosti s plánovanou opravou 400kV elektrického vedenia V495 (ESt Bošáca – Est Varín). Žiada povoliť vjazd 3 vozidlami (Nisan Navara BL427FV, Iveco BA364PH a Iveco BA678LC) v dobe opravy od 1.6. 2015 do 10.7. 2015.

         Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 5.6. 2015.

 

 

                                                                                                                                                                        Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                           vedúci odboru

 

 

Doručí sa:

1) Elcon Bratislava a.s., Priekopy č. 20, 821 08 Bratislava

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica