hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/012379-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec Žiadosť o povolení výnimky na usporiadanie verejného športového podujatia – 3. ročník bikemaratónu“ - upovedomenie o začatí správneho konania .

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 13. 04. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce kálnica, Obecný úrad, 916 37 Kálnica, zo dňa 25. 03. 2015.

         Predmetom konania je povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na usporiadanie verejného športového podujatia 3. ročník bikemaratónu pri príležitosti bikefestu. Podľa priloženého mapového podkladu časť trasy prechádza ochranným pásmom Prírodnej rezervácie Považský Inovec, v ktorej platí 3. stupeň ochrany prírody. V žiadosti sa uvádza predpokladaný počet účastníkov 300 – 500 cyklistov.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                                        Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                          vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Obec Kálnica, Obecný úrad, 916 37 Kálnica

2) Lesné hospodárstvo Inovec, s.r.o., Selec č.14, 913 36 Selec

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

5) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

6) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

7) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík č. 310, 082 13