hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/009801-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania k žiadosti J. Salvianyovej o povolenie výnimky zo zákazu na organizovanie verejného turistického podujatia „Vojenská 50“ v územiach s 3. a 5. stupňom ochrany prírody a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 13.3. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Janky Salvianyovej, bytom: Zlatovská č. 2168/4, 911 05 Trenčín, zo dňa 11.3. 2015, doručenej orgánu ochrany prírody 13.3. 2015. Prílohou žiadosti boli aj súhlasy vlastníkov, správcov a nájomcov dotknutých pozemkov, mapové podklady a informácie o podujatí.

          Predmetom správneho konania je povolenie výnimky zo zákazu podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. e) a podľa §14 ods.1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov organizovanie verejného turistického podujatia vedeného po značených turistických chodníkoch aj časťami území s 3. a 5. stupňom ochrany prírody v súvislosti s podujatím „Vojenská 50“ navrhovaným na 11.4. 2015.

          Navrhovaným podujatím sú dotknuté tieto chránené územia a ich ochranné pásma: Prírodná rezervácia Žrebíky, Prírodná rezervácia Udrina, Prírodná rezervácia Ľutovský Drieňovec, Prírodná rezervácia Kňaží stôl, Národná prírodná rezervácia Bradlo, Prírodná rezervácia Jankov vŕšok a Národná prírodná rezervácia Rokoš. Zároveň je navrhovaným podujatím dotknuté Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy (SKCHVÚ028), Územie európskeho významu Baske (SKUEV0274), Územie európskeho významu Kňaží stôl (SKUEV0275) a Územie európskeho významu Rokoš (SKUEV0128).

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 31.3. 2015.

 

 

                                                                                                                                                                               Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                  vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Janky Salvianyová, Zlatovská č. 2168/4, 911 05 Trenčín

2) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

3) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

Prílohy pre ŠOP SR – Správu CHKO Ponitrie:

1) Kópia žiadosti z 11.3. 2015

2) Kópia informácii o navrhovanom podujatí „Vojenská 50“

3) Kópia mapových podkladov