hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/003860-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec:   Upovedomenie o začatí správneho konania.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 13.1.2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Horná Mariková zo 16.12. 2014 doručenej orgánu ochrany prírody 13.1. 2015 (žiadosť bola dňa 19.12. 2014 doručená omylom na Okresný úrad Považská Bystrica a ten ju z dôvodu vecnej príslušnosti listom OU-PB-OSZP-2015/000573-2/EK zo 7.1. 2015 podľa §83 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov postúpil Okresnému úradu Trenčín.

            Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. i) zákona o ochrane prírody a krajiny na vyznačenie cyklotrasy v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v k.ú. Horná Mariková. Nové úseky cyklotrasy sú navrhované po existujúcich cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a po existujúcich poľných a lesných cestách.

Navrhované sú v nasledujúcich úsekoch:

A. Vlkov – sedlo Dohán (altánok), nová cyklotrasa č. 2307 v dĺžke 6,5 km,

B. Modlatín – Kucejovci – Stolečné – sedlo Dohán (altánok), zelená cyklotrasa č. 3, v dĺžke 15 km,

C. Vlkov (odbočka na Stolečné) – križovatka pod Stolečným so zelenou cyklotrasou, žltá cyklotrasa č. 4 v dĺžke 2 km,

D. Odbočka zo zelenej cyklotrasy na hrebeň Javorníkov, žltá cyklotrasa č. 5, v dĺžke 0,5 km.

            Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

                                                                                                                                                                           Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                              vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Obec Horná Mariková, Modlatín č. 357, 018 03 Horná Mariková

2) Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o., Považské podhradie č. 333, 017 04 Považská Bystrica

3) Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

4) ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca

5) Slovenský cykloklub CYKLO TOUR Súľov, Ing. Slavomír Strečanský, 013 52 Súľov č. 68

6) Slovenský cykloklub, RNDr. Juraj Hlatký, CSc., Námestie Slobody č. 6, 921 01 Piešťany

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica