hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/25063-2

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť Manínskej horolezeckej školy o predĺženie platnosti rozhodnutí č. KÚŽP/2005/00329-17/Ba, KÚŽP/2008/00612-005/Ba, KÚŽP/2011/00662-003.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 29.09. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Manínskej horolezeckej školy, zastúpenej Ing. Dušanom Zajacom, bytom Záskalie 66, 017 05 Považská Teplá zo dňa 22.09.2014.

           Predmetom konania je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutí č. KÚŽP/2005/00329-17/Ba, KÚŽP/2008/00612-005/Ba, KÚŽP/2011/00662-003 do 12.01.2018. Pôvodným rozhodnutím bola žiadateľovi povolená výnimka na území Národnej prírodnej rezervácie Manínska tiesňava, v ktorej platí 5. stupeň ochrany prírody zo zakázaných činností podľa § 16 ods. 1 písm. f) ( rušiť pokoj a ticho )zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) , podľa § 16 ods.1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona (vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup ) a podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona ( pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce ). Pôvodné rozhodnutie č. KÚŽP/2005/00329-17/Ba bolo predĺžené rozhodnutiami č. KÚŽP/2008/00612-005/Ba a KÚŽP/2011/00662-003 s platnosťou do 12.01.2015. Žiadateľ svoju žiadosť predložil v súlade s § 89 ods. 2 zákona.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice.

            V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

            Prílohou tohto oznámenia je rozhodnutie č. KÚŽP/2005/00329-17/Ba.

 

 

                                                                                                                                                            Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                              vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Ing. Dušan Zajac, Záskalie 66, 017 05 Považská Teplá

2) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 494/5, 841 04 Bratislava

3) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189 , 017 01 Považská Bystrica

4) Obecný úrad Záskalie , 017 05 Považská Teplá

5) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP , Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4