hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/13350-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec:   Oznámenie o začatí správneho konania.

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že  dňa 28.05.2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konajúc vo veci žiadosti fyzickej osoby Mgr. Zuzany Kosejovej, bytom: Pekárenská133/1, 966 01 Hliník nad Hronom, žiadosť doručená na správny orgán dňa 28.05.2014.

           Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa § 67 písm. e) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov, na táborenie, stanovanie alebo bivakovnie, na poškodenie vegetačného a pôdneho krytu v zmysle v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona, § 16 ods. 1 písm. b) zákona, podľa § 24 ods. 4 písm. a), b) a k) zákona a súhlas podľa § 56 zákona v súvislosti so speleologickým výskumom prírodnej pamiatky Dobrotínská jaskyňa, ktorá sa nachádza na území prírodnej rezervácie Dobrotínske skaly, v ktorej platí 5. stupeň ochrany prírody.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe ( po telefonickom dohovore ). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                   Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                     vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Mgr. Zuzana Kosejová, pekárenská 133/1, 966 01 Hliník nad Hronom

2) Lesy SR, š.p., OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza

3) Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

4) Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

4) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

5) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4