hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/023511-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť MVM, s.r.o. o povolenie výnimky zo zákazu v PR Pod Homôlkou v súvislosti s výrubom drevín v ochrannom pásme elektrovodu VN č. 203 v k.ú. Dolná Poruba a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 11.9. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti MVM, s.r.o., so sídlom: Veľká Okružná č. 18, 010 01 Žilina, IČO: 36409383, zn. 35/2014 zo dňa 8.9. 2014.

           Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu rúbať dreviny podľa §15 ods.1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s oznámeným výrubom drevín v ochrannom pásme 22 kV elektrického vedenia č.203 v k.ú. Dolná Poruba, ktorého časť sa nachádza v Prírodnej rezervácii Pod Homôlkou, v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany prírody. Žiadosť je zdôvodnená bezpečnosťou prevádzky elektrického vedenia, nakoľko dreviny dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov VN. Ochranné pásmo VN siaha do vzdialenosti 10 m vľavo a vpravo od krajných vodičov, v súvislých lesných priesekoch je to 7 m vľavo a vpravo od krajných vodičov.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 2.10. 2014.

 

 

                                                                                                                                                                   Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                     vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) MVM, s.r.o., Veľká Okružná č. 18, 010 01 Žilina

2) Obec Dolná Poruba, 914 43 Dolná Poruba č. 61

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica