hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/014693-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť Mgr. M. Znášika o povolenie výnimky zo zákazu vjazdu vozidlom v CHKO Biele Karpaty (vysielač Veľká Javorina), vyžiadanie odborného stanoviska ŠOP SR, výzva na doplatenie správneho poplatku a výzva na doplnenie podania.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 11.6. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Mgr. Martina Znášika, bytom: Slovanská č. 310/14, 958 01 Partizánske, doručenej dňa 11.6. 2014.

           Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu vjazdu motorovým vozidlom podľa §13 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v úseku: Holubyho chata – vysielač Veľká Javorina – pamätník bratstva Čechov a Slovákov. Žiadosť je odôvodnená účasťou žiadateľa na medzinárodných rádioamatérskych pretekoch v dňoch 26. – 27.7. 2014. Navrhovanou činnosťou je zároveň dotknuté územie európskeho významu Holubyho kopanice (SKUEV0367).

            Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

            Orgán ochrany prírody týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 27.6. 2014.

            Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa na doplatenie správneho poplatku vo forme kolkových známok v hodnote 3,50 EUR podľa §8 ods.1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). Podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 1 je výška správneho poplatku fyzickej osoby za podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu 10,- €. K žiadosti ste však priložil kolkové známky len v hodnote 6,50 €. Správny poplatok ste povinný doplatiť v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy.

Poučenie: V prípade, že správny poplatok nebude v zákonnej lehote zaplatený v plnej výške, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §9 zákona o správnych poplatkoch.

           Orgán ochrany prírody týmto ďalej vyzýva žiadateľa podľa §19 ods.3 a §32 ods.1 až 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), aby v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy doplnil podanie o písomné súhlasy vlastníkov (príp. správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov.

Poučenie: V prípade, že nebude podanie v stanovenej lehote doplnené v zmysle výzvy, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §82 ods.9 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

            Do doby odstránenie nedostatkov podania orgán ochrany prírody správne konanie rozhodnutím preruší podľa §29 ods.1 správneho poriadku.

 

 

                                                                                                                                                                  Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                    vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Mgr. Martin Znášik, Slovanská č. 310/14, 958 01 Partizánske

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová + príloha (kópia žiadosti)

3) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica