hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/012676-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť obce Zliechov o vydanie súhlasu na vyznačenie (zmenu trasy)  turistického chodníka Zliechov – Horná Poruba v CHKO Strážovské vrchy a vyžiadanie odborného stanoviska ŠOP SR

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 21.5. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Zliechov zn. 148/2014 zo dňa 16.5. 2014.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vyznačenie (zmenu trasy) turistického chodníka Zliechov – Horná Poruba v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy na pozemkoch vo vlastníctve a užívaní Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov a spoločnosti Agrostrážov, spol. s r.o., Zliechov. Navrhovaná nová trasa turistického chodníka sa zároveň nachádza v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy (SKCHVÚ028) a v území európskeho významu Strážovské vrchy (SKUEV0256).

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 9.6. 2014.

 

 

                                                                                                                                                  Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                    vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Obec Zliechov, 018 32 Zliechov č. 233

2) Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Zliechov, 018 32 Zliechov 233

3) Agrostrážov, spol. s r.o., 018 32 Zliechov č. 233

4) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

5) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

6) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

7) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

8) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

9) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

10) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

11) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

12) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

13) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

14) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica