hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/00811-4/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

         Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal na základe žiadosti obce Červený Kameň (so sídlom: Obecný úrad č. 226, 018 56 Červený Kameň; list č. 170/2014 zo dňa 13. 3. 2014) dňa 14. 3. 2014 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

         Predmetom žiadosti je vytvorenie náučného chodníka, ktorého okružná trasa je plánovaná z centra obce Červený Kameň okolo Červenokamenského bradla a vybudovanie mája na Červenokamenskom bradle. Trasa náučného chodníka sa nachádza v k. ú. Červený Kameň, okres Ilava a je plánovaná cez územie CHKO Biele Karpaty a územie európskeho významu SKUEV0376 Vršatské bradlá (zároveň súčasť ochranného pásma PR Červenokamenské bradlo), kde platí 2. a 3. stupeň ochrany v zmysle § 13 a § 14 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Lokalita stavania mája sa nachádza v k. ú. obce Červený Kameň, okres Ilava, na jednom z vrcholov Červenokamenského bradla, ktoré je súčasťou SKUEV0376 Vršatské bradlá a PR Červenokamenské bradlo, kde platí 5. stupeň ochrany v zmysle § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny.

         Žiadosť sa týka vydania súhlasu na vyznačenie náučného chodníka v zmysle § 13 ods. 2 písm. i) a § 14 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny a vydanie súhlasu na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce podľa § 16 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny.

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako orgán ochrany prírody na základe ustanovení § 83 ods. 1 citovaného zákona, bude tiež rozhodovať o vydaní vyššie uvedeného súhlasu na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, o ktorom by inak rozhodoval Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Trasovanie NCH a lokalita umiestnenia mája sa nachádzajú v prílohe.

         Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

          Orgán ochrany prírody žiada dotknutú obec o zverejnenie tejto vyhlášky na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní a o zaslanie oznámenia o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky s informáciou o podaných pripomienkach.

          Žiadateľ je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Príloha:

 1. Mapa návrhu náučného chodníka a lokalizácie osadenia mája

Doručí sa poštou:

 1. Obec Červený Kameň, Obecný úrad č. 226, 018 56 Červený Kameň
 2. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
 3. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

Doručí sa zverejnením na internete:

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 26, 082 13 Tulčík
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 9. Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22