hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/00549-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

           Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal na základe žiadosti obce Dolná Súča (so sídlom: Obecný úrad č. 2, 913 32 Dolná Súča; list č. 83/2013 zo dňa 28. 1. 2014) dňa 31. 1. 2014 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

           Predmetom žiadosti je realizácia archeologického výskumu vo vrcholovej časti masívu Krasína (516,2 m n. m.), ktorá sa nachádza na časti parcely KN-C č. 1227/1 v k. ú. Dolná Súča, okres Trenčín. Lokalita plánovaného výskumu sa nachádza v prírodnej rezervácii (PR) Krasín, kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Žiadosť sa týka vydania súhlasu na výskum v zmysle § 56 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny a povolenia výnimky zo zakázaných činností na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny. Na predmetnej parcele KN-C č. 1227/1 nie je založený list vlastníctva, na parcele KN-E č. 1227 s identickými hranicami je v katastri nehnuteľností evidovaných 342 podielnikov. Lokalizácia a opis predmetnej činnosti sa nachádza v prílohe.

           Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

            Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

           Orgán ochrany prírody žiada dotknutú obec o zverejnenie tejto vyhlášky na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní a o zaslanie oznámenia o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky. Žiadateľ je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Prílohy:

 1. Sprievodná správa
 2. Mapa dotknutého územia

Rozdeľovník:

Doručí sa poštou:

 1. Obec Dolná Súča, Obecný úrad č. 2, 913 32 Dolná Súča
 2. PD Krásin, Dolná Súča 704, 913 32 Dolná Súča
 3. Urbárske pozemkové spoločenstvo Dolná Súča, Obecný úrad č. 2, 913 32 Dolná Súča
 4. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
 5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Doručí sa zverejnením na internete:

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 9. Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22