hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/00453-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť Slovenského horolezeckého spolku JAMES o predĺženie  platnosti rozhodnutia č. KÚŽP/2009/00285-6/Ba.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 28.1. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES, so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava, zo dňa 22.1. 2014. Predmetom konania je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. KÚŽP/2009/00285-6/Ba z 27.04. 2009. Uvedeným rozhodnutím bola žiadateľovi povolená výnimka podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona ( pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce) a podľa § 16 ods.1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona ( vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup za hranicami zastavaného územia obce) v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a PP Prečínska skalka, kde platí 5. stupeň ochrany prírody.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke úradu pre:

  1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
  2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
  3. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
  4. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
  5. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
  6. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
  7. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  8. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica