hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/00167-2/Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o vyjadrenie k pozemnej aplikácii chemických prostriedkov na ničenie buriny v rokoch 2014–2016 v staničných, traťových koľajach a nástupíšť v obvode ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava herbicídnymi prípravkami ROUNDUP – BIAKTIV a DICOPLUR® M 750.

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 8.1. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Železníc Slovenskej republiky, oblastného riaditeľstva Trnava, sekcie železničných tratí a stavieb, so sídlom: Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, zastúpených Bc. Pavlom Pokrývkom – prednostom sekcie ŽTS, OR Trnava, zn. 6338/2013/289301 zo dňa 16.12. 2013 o vydanie súhlasu k pozemnej aplikácii chemických postrekov.

           Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. h) a §14 odst. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na aplikáciu chemických postrekov pre ničenie buriny v staničných, traťových koľajach a nástupíšť v obvode ŽSR, OR Trnava, Stredisko správy a údržby: Topoľčany a Trnava, herbicídnymi prípravkami Roundup Bioaktiv a Dicopur® M 750. Aplikácia herbicídov bude vykonávaná kropiacimi súpravami v šírke štrkového lôžka, podvalov a banketu max. 3 m od osi koľaje na obidve strany, bez zásahu na okolité porasty. Šírka postreku v staničných i traťových koľají bude 6 m.

           Navrhovanou činnosťou sú dotknuté nasledujúce územia s druhým a s tretím stupňom ochrany prírody: ochranné pásmo Prírodnej pamiatky Šášnatá v k.ú. Stará Turá, ochranné pásmo Národnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch a Chránené krajinná oblasť Malé Karpaty v k.ú. Višňové a v k.ú. Čachtice, ochranné pásmo Prírodnej rezervácie Chynoriansky luh v k.ú. Chynorany a územie európskeho významu SKUEV 0103 Čachtické Karpaty v k.ú. Višňové a v k.ú. Čachtice.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

S pozdravom 

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Doručí sa poštou:

  1. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia železničných tratí a stavieb, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
  2. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčiansky 31, 914 41 Nemšová
  3. ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra
  4. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra