hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2013/00914-2/AUG

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe projektu na vyhlásenie Chráneného areálu Baske, podaného dňa 06.11. 2013 pod zn. CHKOPN/904/2013 Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky – Správou CHKO Ponitrie, so sídlom: Samova č. 3, 949 01 Nitra, podľa § 50 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

oznamuje zámer

 

vyhlásiť Chránený areál Baske v katastrálnom území Čierna Lehota, Krásna Ves. Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Valaská Belá, Dolná Poruba, Omšenie.

 

A. Vymedzenie hraníc navrhovaného chráneného územia:

          Navrhovaný Chránený areál Baske sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okresoch Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Trenčín.

          Hranica chráneného areálu začína v najjužnejšom bode na okraji lesa pod kótou Kalište (497) severne nad obcou Slatina nad Bebravou, pokračuje okrajom lesa k obci Šípkov, sleduje okraj lesa a SV smerom obchádza obec Čierna Lehota. Odtiaľ pokračuje SSV smerom popod kótu Záhradčie (820). Hranica ide lesným porastom S smerom medzi kótami 726 a 876 až ku kóte 792, pokračuje V okrajom nelesnej plochy s lyžiarskym vlekom ku chate Homôlka, okolo kóty Homôlka (907) sa stáča na Z k obci Dolná Poruba. Hranica pokračuje okrajom lesa okolo kóty 622 k osade Bežákovci, pokračuje Z od kóty Končiná (640) a okrajom lesa sa dostáva k osade Horné Kúty, pokračuje hranicou lesa cez osadu Lokajovci, okolo kóty 383. Ďalej sleduje okraj lesa a JZ smerom cez kótu 451 prichádza okrajom lesa Z od kóty Nad Vyhorencom (736). Tu vchádza do lesa a pokračuje Z smerom od kóty Dubinka (762) okrajom lesa ku kóte 513 a lesným porastom pokračuje na J ku okraju lesa, ktorý sleduje až ku obci Slatinka nad Bebravou, ku obci Slatina nad Bebravou až do východzieho bodu.

B. Základné údaje:

          Charakteristickým znakom chráneného areálu - CHA Baske sú rozsiahle lesné spoločenstvá. Hlavný hrebeň pohoria v území je orientovaný z východu na západ s nadväzujúcimi bočnými hrebeňmi a dolinami. Najvyšším bodom územia je vrchol Baske (955 m n. m). Existujúce prírodné podmienky sú určujúce pre existenciu typických lesných spoločenstiev s prevahou buka lesného. Ich stav a drevinové zloženie je okrem prírodných činiteľov logicky ovplyvňované aj hospodárskou činnosťou človeka.

Celková výmera územia: 4034,2907 ha

Členenie chráneného územia podľa druhov pozemkov:

Členenie chráneného územia podľa zón:

Zóna / výmera (ha)

A / 376,3964

B / 11,4249

C / 57,8689

D / 3636,3611

 

Súčasný stav:

          Chránený areál leží v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, k.ú. Čierna, Lehota, Krásna Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Valaská Belá, Dolná Poruba, Omšenie s najvyšším vrchom Baske (955 m n.m.). V k.ú. Slatinka nad Bebravou sa nachádzajú jaskyne – Dúpna diera, Jaskyňa v Lieští, Jaskyňa Viežka a Havrania jaskyňa.

           Územie je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území (tzv. NATURA 2000). Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „Výnos“) bolo zaradené ako navrhované územie európskeho významu pod označením SKUEV0274 Baske. Navrhovaný chránený areál Baske je zároveň súčasťou existujúceho Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy.

Návrh na ochranu:

           Vymedzené územie je podľa §21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) zaradené do kategórie chránený areál. Na ploche navrhovaného chráneného územia európskeho významu (chránený areál) bude platiť druhý stupeň ochrany, so zachovaním tretieho stupňa ochrany v ochrannom pásme PR Žrebíky a so zachovaním štvrtého alebo piateho stupňa ochrany v existujúcich maloplošných chránených územiach (hranica PR Žihľavník je na základe predrokovania s dotknutými vlastníkmi a užívateľmi navrhnutá na úpravu).

Zdôvodnenie návrhu na ochranu:

           Dôvodom ochrany je zachovanie pestrej mozaiky biotopov a druhov, ktorá je daná rôznorodosťou geologických, geomorfologických podmienok, klimatickými pomermi ako aj výsledkom extenzívneho obhospodarovania krajiny človekom. Významné sú xerotermné porasty v južnej časti s výskytom druhu európskeho významu Pulsatilla subslavica a viacerých druhov vstavačovitých – predovšetkým Ophrys holubyana alebo penovcové prameniská v severnej časti s výskytom pre ne charakteristických druhov vstavačovitých. Skalné biotopy, suťoviská a lesné biotopy sú útočiskom veľkých šeliem. Skalné biotopy sú v súčasnosti chránené na národnej úrovni (PR Žrebíky, PR Žihľavník). Na území sa vyskytujú aj biotopy a druhy národného významu, chránené druhy rastlín a živočíchov.

          Cieľom ochrany je zachovanie, prípadne zlepšenie priaznivého stavu územia európskeho významu, ktoré je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000). Cieľ ochrany sa dosiahne prostredníctvom aktivít zabezpečujúcich zachovanie a zlepšenie priaznivého stavu:

          Podľa článku 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín sú členské štáty povinné vyhlásiť územia európskeho významu zaradené v národnom zozname za chránené územia v určenej lehote. V prípade nevyhlásenia môže Európska komisia začať voči Slovenskej republike konanie za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia.

 

C. Situačný náčrt:

Súpis listov základných máp (M 1 : 50 000) s vymedzením hranice chráneného územia

Súpis listov základných máp 1 : 50 000:

35 – 21 Trenčín

35 – 22 Valaská Belá

35 – 23 Bánovce nad Bebravou

 

D. Súpis parciel a vlastníci pozemkov

Súpis parciel podľa stavu KN-C tvoria samostatnú prílohu č1.

 

E. Podmienky ochrany

          Územie je členené v zmysle § 30 zákona na 4 zóny A, B, C a D: piaty stupeň ochrany je navrhovaný v zóne A, štvrtý stupeň ochrany v zóne B, tretí stupeň ochrany v zóne C a druhý stupeň ochrany v zóne D. Stupne ochrany sú stanovené na základe potrieb územia s cieľom zachovať alebo zlepšiť priaznivý stav biotopov a druhov. Ochranné pásmo sa nevymedzuje.

Podľa § 6 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu (ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 zákona upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu) – takýto súhlas vydáva okresný úrad, ako orgán ochrany prírody

Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak:

 1. k poškodeniu alebo zničeniu biotopov dochádza v súvislosti s bežným obhospodarovaním poľnohospodárskych kultúr alebo lesných kultúr,
 2.  k poškodeniu alebo zničeniu biotopov dochádza v súvislosti s výrubom drevín (§ 47 zákona – týka sa povoleného výrubu drevín rastúcich na nelesných pozemkoch),
 3. sa postupuje podľa § 28 ods. 5 až 8 zákona.

Podľa § 6 ods. 4 zákona sa vyžaduje súhlas na:

- na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom. – uvedený súhlas vydáva okresný úrad v sídle kraja, ako orgán ochrany prírody

Podľa § 7 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na: 

rozširovanie nepôvodných druhov s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva, druhov uvedených v schválenom programe starostlivosti o lesy [§ 54 ods. 4 písm. d)] a druhov pestovaných v poľnohospodárskych kultúrach a energetických porastoch za hranicami zastavaného územia obce; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. Orgán ochrany prírody takýto súhlas vydá, ak rozšírenie nepôvodného druhu nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy rastlín alebo živočíchov – takýto súhlas vydáva Ministerstvo životného prostredia SR

Podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín rastúcich mimo lesa. Takýto súhlas je oprávnená vydávať obec, ak nemá vyhradenú právomoc na vydanie súhlasu na výrub drevín okresný úrad, ako orgán ochrany prírody.

Pre navrhované zóny A, B, C a D zákon v §§ 13, 14, 15 a 16 definuje zakázané činnosti a činnosti vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody, z nich sú ďalej uvedené identifikované činnosti:

II. Stupeň ochrany – Zóna D

Podľa § 13 ods. 1 zákona je zakázaný:

 1. vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
 2. vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.

Zákaz podľa § 13 ods. 1 zákona sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra:

 1. slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
 2. na miesta, ktoré orgán oprávnený podľa zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce,
 3. ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.

Podľa § 13 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,
 2. likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov,
 3. výstavbu lesných ciest a zvážnic,
 4. oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
 5. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,
 6. vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
 7. umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce,
 8. aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,
 9. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,
 10. vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce,
 11. organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,
 12. umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,
 13. umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
 14. použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
 15. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka. 

Súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. e), k) a n) zákona sa nevyžaduje na miesta, ktoré orgán oprávnený podľa zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce ( § 13 ods. 4).

 

III. Stupeň ochrany – Zóna C

Podľa § 14 ods. 1 zákona je zakázané:

 1. vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a) zákona: 1. vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, [§ 13 ods. 1 písm. a)]
 2. vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,
 3. pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
 4. táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,
 5. organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,
 6. použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,
 7. rozširovať nepôvodné druhy,
 8. zbierať rastliny vrátane ich plodov,
 9. organizovať spoločné poľovačky,
 10. vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

Zákaz podľa § 13 ods. 1 písm. a) (pozri § 14 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. b) zákona sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra:

 1. slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
 2. na miesta, ktoré orgán oprávnený podľa zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce, ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.

Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona neplatí na pohyb ( § 14 ods.3):

 1. v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom rybárskeho práva a na pohyb vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
 2. na miestach, ktoré orgán oprávnený podľa zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce.

Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. d) až h) zákona neplatí na miestach, ktoré orgán oprávnený podľa zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce ( § 14 ods. 4).

Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona neplatí na vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz ( § 14 ods. 4). Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb neplatí, ak ide o činnosť súvisiacu so zabezpečením zdravotného stavu lesného porastu ( § 14 ods.).

Podľa § 14 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 1. vykonávanie vybraných činností uvedených v § 13 ods. 2 zákona: - viď. predchádzajúci text II. Stupeň ochrany – Zóna D, § 13 ods. 2 zákona
 2. umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,
 3. aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,
 4. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,
 5. osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo zavretých stavieb,
 6. vykonávanie technických geologických prác.

 

IV. Stupeň ochrany – Zóna B

Podľa § 15 ods. 1 zákona je zakázané:

 1. vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1 zákona: - viď. predchádzajúci text: III. Stupeň ochrany – Zóna C, § 14 ods. 1 zákona
 2. ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
 3. umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,
 4. aplikovať chemické látky a hnojivá,
 5. rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,
 6. zbierať nerasty alebo skameneliny,
 7. oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
 8. umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,
 9. vykonávať geologické práce,
 10. umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
 11. voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a poľovného psa.

Podľa § 15 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

 1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde, [§ 13 ods. 2 písm. a)]
 2. výstavbu lesných ciest a zvážnic, [§ 13 ods. 2 písm. c)]
 3. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, [§ 13 ods. 2 písm. i)]
 4. vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. j)]
 5. umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. l)]
 6. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka, [§ 13 ods. 2 písm. o)]
 7. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia, [§ 14 ods. 2 písm. d)]
 8. osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo zavretých stavieb, [§ 14 ods. 2 písm. e)]
 9. vykonávanie technických geologických prác, [§ 14 ods. 2 písm. f)]

 

V. Stupeň ochrany – Zóna A

Podľa § 16 ods. 1 zákona je zakázané:

 1. vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1 zákona: - viď. predchádzajúci text: IV. Stupeň ochrany – Zóna B, § 15 ods. 1 zákona
 2. zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt,
 3. stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,
 4. zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,
 5. osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál,
 6. rušiť pokoj a ticho,
 7. chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
 8. meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom,18a )
 9. umiestniť stavbu.

Podľa § 16 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

vykonávanie vybraných činností uvedených v § 13 ods. 2, 14 ods. 2 a 15 ods. 2 zákona:

 1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde, [§ 13 ods. 2 písm. a)]
 2. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, [§ 13 ods. 2 písm. i)]
 3. vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. j)]
 4. umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. l)]
 5. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka, [§ 13 ods. 2 písm. o)]
 6. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia, [§ 14 ods. 2 písm. d)]
 7. vykonávanie technických geologických prác, [§ 14 ods. 2 písm. f)]
 8. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek [§ 15 ods. 2 písm. b)].

Podľa § 29 ( Výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem) zákaz činnosti v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany a chránených vtáčích územiach neplatí, ak:

 1. sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej činnosti,
 2. ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b) (programy starostlivosti o chránené územia a chránené stromy, programy starostlivosti o územia medzinárodného významu, programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny, program starostlivosti o lesy,
 3. orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky, vopred písomne určí, že činnosť je preukázateľne nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo,
 4. ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo majetku a o vykonávanie úloh Horskou záchrannou službou podľa osobitného predpisu, 64e)
 5. ide o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky cudzou mocou, alebo
 6. sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice alebo jej správou.

          Navrhované územie je zároveň súčasťou sústavy chránených území NATURA2000. Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorá priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie alebo nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, podlieha navyše hodnoteniu jeho vplyvov na takéto územie z hľadiska cieľov jeho ochrany (§28 zákona č. 543/2002 Z. z.). Hodnotiaci proces môže stanoviť povinnosť spracovania hodnotiacej správy pre žiadateľa takejto činnosti. 

           V zmysle § 21 ods. 4 zákona - stupeň ochrany chráneného areálu, vymedzenie jeho hraníc a hraníc jeho ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane chráneného areálu a jeho ochranného pásma ustanoví okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie všeobecne záväznou vyhláškou, ktorou sa chránený areál a jeho ochranné pásmo vyhlasuje. Podrobnosťami o územnej ochrane sa určuje najmä územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení podľa uplatňovaného stupňa ochrany (§§ 13, 14, 15 a 16). S využitím uvedených ustanovení zákona je možné upraviť rozsah zakázaných činností a obmedzení v súlade so zachovaním predmetu ochrany v území.

 

F. Ochranné pásmo.

          Ochranné pásmo navrhovaného Chráneného areálu Baske sa nebude vyhlasovať. 

 

G. Poučenie v súvislosti s týmto zámerom

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

 1. OcÚ Čierna Lehota 154, 956 53 Slatina nad Bebravou
 2. OcÚ Dolná Poruba 61, 914 44 Omšenie
 3. OcÚ Krásna Ves 142, 956 53 Slatina na Bebravou
 4. OcÚ Omšenie 330, 914 43 Omšenie
 5. OcÚ Slatina nad Bebravou 17, 956 53 Slatina nad Bebravou
 6. OcÚ Slatinka nad Bebravou 103, 956 53 Slatinka nad Bebravou
 7. OcÚ Šípkov 141, 956 53 Šípkov
 8. OcÚ Valaská Belá 1, 972 28 Valaská Belá
 9. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
 10. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
 11. 1Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 12. Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
 13. Urbárska obec Dolná Poruba, pozemkové spoločenstvo, L. Novomeského 35, 914 44 Dolná Poruba
 14. Lesy V. Kyjovský s.r.o, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
 15. Lesná spoločnosť Ostrice, pozemkové spoločenstvo, Slatinka nad Bebravou 51, 956 53 Slatinka nad Bebravou
 16. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo, Valaská Belá 486, 972 28 Valaská Belá