hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2013/00794-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

           Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 3. 12. 2013 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti firmy ROSALEX, s. r. o. (kontaktná adresa: Kpt. Nálepku 198, 972 45 Bystričany), ktorá je nájomcom dotknutých pozemkov.

           Predmetom žiadosti je plánovaná rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Zengová (kategória 2L – 4/30 v zmysle STN 73 6108 Lesná dopravná sieť). Rekonštrukcia existujúcej lesnej cesty je plánovaná od chaty Zengová na parcele lesnej komunikácie KN-C č. 970 (časť) v k. ú. obce Uhrovské Podhradie po jej koniec v celkovej dĺžke 6 569,48 m. Územie dotknuté rekonštrukciou zahŕňa časti parciel KN-C č. 970, 969/1, 969/2, 989/1 a 989/2. Predmetná cesta sčasti prechádza cez územie NPR Rokoš a PR Jedlie (vrátane ich ochranných pásiem), kde platí 3. a 5. stupeň ochrany v zmysle § 14 a § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Cesta prechádza 5. stupňom ochrany (územie NPR Rokoš a PR Jedlie) v dĺžke cca 1200 m a 3. stupňom ochrany (ochranné pásmo rezervácií v zmysle § 17 ods. 7 zákona – 100 m von od ich hranice) v dĺžke cca 500 m.

           V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny sú na predmetnú rekonštrukciu potrebné výnimky z nasledovných zakázaných činností:

 1. týkajúce sa územia rezervácií (5. stupeň ochrany): poškodenie pôdneho krytu [§ 16 ods. 1 písm. b) zákona], rušenie pokoja a ticha [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona], vjazd a státie s motorovým vozidlom [§ 16 ods. 1 písm. a) v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona].
 2. týkajúce sa ochranného pásma rezervácií (3. stupeň ochrany): vjazd a státie s motorovým vozidlom [§ 14 ods. 1 písm. a) v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona].

          Poškodenie pôdneho krytu je odôvodnené vybudovaním odvodňovacieho rigolu v telese komunikácie z jednej strany lesnej cesty (ľavostranná resp. pravostranná priekopa), 11 rúrových priepustov a 17 cestných odrážok, rušenie pokoja a ticha v čase používania mechanizmov a vjazd a státie vozidla pre dodávateľa rekonštrukčných prác. Samotná rekonštrukcia cesty bude realizovaná zhutnením koruny vozovky kamenivom a štrkom z miestneho zdroja.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

 1. ROSALEX, s. r. o., Kpt. Nálepku 198, 972 45 Bystričany
 2. Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra, Hradné námestie 7, 950 50 Nitra
 3. Lesy SR, š. p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
 4. Obec Uhrovské Podhradie, Obecný úrad č. 20, 956 42 Žitná-Radiša
 5. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
 6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Doručí sa zverejnením na internete:

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilin
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 26, 082 13 Tulčík
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 9. Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22