hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2013/00633-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 8. 11. 2013 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie (kontaktná adresa: VTSÚ Záhorie, 905 24 Senica).

           Predmetom konania podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrany prírody a krajiny“) je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. KÚŽP/2012/312/1978/SD z 13. 6. 2012. Vyššie uvedeným rozhodnutím bola povolená výnimka zo zakázaných činností podľa § 67 písm. h) o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zo zákazu vjazdu motorovým vozidlom v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona za hranicami zastavaného územia obce v k. ú. Lubina v území s 2. stupňom ochrany v CHKO Biele Karpaty. Žiadosť bola zdôvodnená potrebou merania pokrytia rádiovým signálom VVP Záhorie pre potreby skúškovej činnosti a prevádzku mobilného prevádzača s občasným využitím na ďalšie dva roky. Predmetná lokalita zahrňuje úsek cesty medzi Holubyho chatou a vysielačom Veľká Javorina.

           Pôvodné rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú, s platnosťou do 30. 12. 2014. Žiadosť bola na náš úrad doručená dňa 8. 11. 2013, čím bola splnená časová podmienka na predĺženie rozhodnutia v zmysle § 89 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

            Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk (sekcia Dokumenty) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

            Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

S pozdravom

 

Ing.  Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

 1. Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina
 2. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
 3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internete:

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4 12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22