hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/027137-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

        Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 13. augusta 2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti firmy ELSPOL - SK, s. r. o. (ďalej len „žiadateľ“, IČO: 36 433 721, kontaktná adresa: Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo), týkajúcej sa zakabelizovania 800 m vzdušného vedenia vysokého napätia vedúceho od záhradkárskej osady Vinohrady nad Čachtickou cestou v Novom Meste nad Váhom po pozemok strelnice medzi masívom Skalky (376,6 m n. m.) a Drapliaka (396,6 m n. m.) v Čachticiach. Územie dotknuté navrhovanou činnosťou je vymedzené parcelami KN-C č. 5685 (časť v prvom stupni ochrany) a 5774/1 v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom a parcelami KN-C č. 3350/1, 3350/2 a 3351/1 v k. ú. Čachtice. Uvedený úsek líniovej stavby zasahuje do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), ako aj do ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky (NPP) Čachtická jaskyňa podľa § 24 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny.

           Predmetom žiadosti je podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) povolenie výnimky zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom podľa § 13 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona za hranicami zastavaného územia obce v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom a Čachtice na území CHKO Malé Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny. Rovnako je predmetom žiadosti podľa § 67 písm. h) a e) zákona o ochrane prírody a krajiny i povolenie výnimky zo zákazu umiestnenia stavby podľa § 24 ods. 9 písm. a) v znení § 24 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny a vydanie súhlasu podľa § 24 ods. 10 písm. h) na vjazd a státie motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia na území ochranného pásma NPP Čachtická jaskyňa.

     Žiadosť je zdôvodnená demontážou vzdušného vedenia v dĺžke cca 800 m a položením kábla do zemnej ryhy v pieskovom lôžku krytom plastovými doskami v hĺbke 100 cm s celkovou dĺžkou 1390 m, čím sa zvýši bezpečnosť dodávky elektrickej energie, zamedzí negatívnym vplyvom vzdušného vedenia na životné prostredie a zúži ochranné pásmo káblového vedenia.

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 100 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

       Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania). Orgán ochrany prírody žiada dotknutú obec a mesto o zverejnenie tejto vyhlášky na úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní a o zaslanie oznámenia o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky a prípadných doručených pripomienok.

       Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

 

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru  

 

Doručí sa poštou

1. ELSPOL - SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo

2. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

3. Obec Čachtice, Obecný úrad, Malinovského 769/57, 916 21 Čachtice

4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 2254/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

5. ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

6. ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, M. M. Hodžu 861/11, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Doručí sa zverejnením na internete

7. Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

9. Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

10. Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík

11. Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

12. OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka

13. PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

14. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

15. Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

16. Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

17. Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava