Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PU-OSZP 2014/00112

21.01.2014

                                                                                    OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV

                                                            ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

                                                                          Štefánikova 820/16, 020 01 Púchov

 

Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-PU-OSZP-2014/00112

 

            Predmet konania Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub kusa smreka obyčajného, ktoré rastú na pozemku p .č. KN - C 532 v k. ú .Mojtín v území s II. stupňom ochrany /CHKO Strážovské vrchy /

 

Dátum začatia konania 15.1.2014

 

Dátum zverejnenia informácie 21. 1. 2014

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní 7 dní