hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2017/004851

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výstavbu oplotenia pozemkov v katastrálnom území Valaská Belá

 

           Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňa 13.02.2017 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len orgán ochrany prírody) podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), na základe žiadosti Lesov Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza č. 6843/2017 zo dňa 10.02.2017.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona na výstavbu oplotenia pozemkov za hranicami zastavaného územia obce z dôvodu, že doterajšie spôsoby individuálnej ochrany významných cieľových drevín proti zvery neboli úspešné, zamedzenia rozširovaniu drevín, ktoré nie sú vhodné z ekologického a ekonomického hľadiska a z dôvodu nepriaznivého vplyvu na plnenie funkcií lesných porastov a nepriaznivého vplyvu na lesné hospodárstvo.

           Dotknuté pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Valaská Belá v území Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy s druhým stupňom ochrany.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu v termíne do 22.02.2017 podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

          Orgán ochrany prírody týmto ďalej žiada Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v termíne do 28.02.2017.

 

Rozdeľovník

  1. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza
  2. Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Prílohy pre ŠOP SR

Kópia žiadosti s prílohami

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk 

  1.  Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru