hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2016/020802

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci organizácie cyklistických pretekov Hornonitrianska MTB tour Chvojnica 2016

 

         Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len orgán ochrany prírody) oznamuje, že dňa 05.09.2016 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na základe žiadosti Klubu lyžiarov Nováky, Kukučinova 115/6, 972 71 Nováky, IČO:00623962 o súhlasné stanovisko na prejazd cyklistických pretekov cez Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy.

         Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených v súvislosti s organizáciou podujatia Hornonitrianska MTB tour Chvojnica 2016 dňa 08.10.2016.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu v termíne do 14.09.2016 podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Rozdeľovník

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk 

  1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava