hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2016/020080

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zákazu a obmedzenia lesohospodárskych činností a nariadenie ústneho pojednávania a miestnej ohliadky

 

           Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len orgán ochrany prírody) oznamuje, že dňa 17.08.2016 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na základe upozornenia Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica č. CHKOSV/321/16 zo dňa 10.08.2016.

          Predmetom konania je zákaz a obmedzenie lesohospodárskej činnosti v zmysle § 4 ods. 2 zákona v záujme ochrany hniezdnych lokalít chráneného živočícha orla skalného (Aquila chrysaetos) nachádzajúcich sa na JPRL 448, 449 A, 531 a 532 A (lokalita Suchá duša), JPRL 365 a 364 B (lokalita Kohlgrunt) a JPRL 343 a 344 (lokalita Steinzeify) na LC Magura I. v katastrálnom území Tužina. Uvedené JPRL majú vo vlastníctve Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu v termíne do 30.08.2016 podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

          Orgán ochrany prírody nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou dotknutých pozemkov podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na deň 08.09.2016 (štvrtok) o 9:00 hod. so stretnutím pozvaných na Lesnej správe Nitrianske Pravno, Nádražná 23, 972 13 Nitrianske Pravno.

          Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, zástupca je povinný predložiť písomné splnomocnenie. Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore) alebo na ústnom pojednávaní. Svoje návrhy alebo námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Doručí sa

  1. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
  2. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
  3. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk 

  1.  Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava