hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2016/016057

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na organizovanie podujatia Letný skautský tábor 2016 a nariadenie ústneho pojednávania 

 

          Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňa 23.06.2016 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na základe žiadosti Alojza Vlčka, Šulekova 865/7, 971 01 Prievidza.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených v súvislosti s organizáciou podujatia Letný skautský tábor 2016. Záujmovým územím sú pozemky KN-C, v katastrálnom území Horná Ves (okres Prievidza) na pozemkoch s parcelnými číslami 4150, 4151, 4153, 4154, 4155, 4156/1, 4157, 4158 a 4159. Dotknuté pozemky sa nachádzajú v území s druhým stupňom ochrany v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu v termíne do 04.07.2016 podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

          Orgán ochrany prírody týmto nariaďuje ústne pojednávanie na deň 06.07.2016 (streda) o 9:00 hod. na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Dlhá ulica 3, 971 01 Prievidza (I. posch. č. dv. 109).

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Rozdeľovník

Doručí sa poštou

  1. Alojz Vlčko, Šulekova 865/7, 971 01 Prievidza
  2. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk 

  1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava