hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2016/014630

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na poškodzovanie a ničenie biotopov

 

          Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňa 03.06.2016 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na základe žiadosti spoločnosti: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava IČO: 35829141 v zastúpení MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 36409383.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 2 zákona na poškodzovanie a ničenie biotopov európskeho a národného významu v súvislosti s plánovanou výstavbou vedenia 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany. Dotknuté pozemky sa nachádzajú v okresoch Partizánske (k.ú. Pažiť, LHC Partizánske) Prievidza (k.ú. Horná Ves, k.ú. Radobica, LHC Partizánske), Žarnovica (k.ú. Veľké Pole, k.ú. Píla, k.ú. Župkov, k.ú. Hrabičov, LHC Brod) a Žiar nad Hronom (k.ú. Bukovina pri Bzenici, LHC Ždaňa).

          Investičný zámer bol predmetom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces posudzovania ukončilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydaním záverečného stanoviska č. 2110/2013-3.4/ak zo dňa 5.6.2013, ktoré odporúča realizáciu navrhovanej činnosti Vedenie 2x400 kV – lokalita Bystričany – Horná Ždaňa.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu v termíne do 16.06.2016 podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

          Orgán ochrany prírody týmto ďalej žiada Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky – Správu CHKO Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v termíne do 29.06.2016.

 

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Rozdeľovník

Účastníkom konania sa doručuje oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou na úradnej tabuli orgánu ochrany prírody a na internetovej stránke www.minv.sk  

Okrem toho sa doručí poštou

  1. MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina
  2. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra (ŠOP SR)

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk   

  1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava