hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2016/007752

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výstavbu oplotenia pozemkov v katastrálnom území Tužina

          Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňa 14.03.2016 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), na základe žiadosti Lesov Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza č. 12831/2016 zo dňa 09.03.2016.

         Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona na výstavbu oplotenia pozemkov za hranicami zastavaného územia obce, ktoré budú slúžiť ako mechanická ochrana na zamedzenie škodám zverov na lesných kultúrach.

          Dotknuté pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Tužina, v území s druhým stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a zároveň v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy (SKCHVU028).

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu v termíne do 29. 03. 2016 podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

          Orgán ochrany prírody týmto ďalej žiada Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v termíne do 01.04.2016.

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Rozdeľovník

  1. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza
  2. Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

Prílohy pre ŠOP SR

  1. Kópia žiadosti
  2. Kópia mapového podkladu

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk  

  1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava