hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2015/024689

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA
A
UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA

 

          Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 01 Prievidza, zastúpené riaditeľom OZ Ing. Jánom Mokrým podali dňa 11.11.2015 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o súhlas na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v súlade s § 13 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          Záujmové územia sa rozprestierajú na parcela číslo 4666 kataster obce Radobica, JPRL 3364c10 na LO 8-Hlboké, LC Horná Ves a parcela číslo 1353/23 kataster obce Bystričany, JPRL 4093 na LO 10-Šandorová, LC Kamenec pod Vtáčnikom – obidva LHC Partizánske v správe LS Partizánske vo vlastníctve SR, operatívny správca Lesy SR, š.p., Banská Bystrica. Dôvodom oplotenia je cieľ zachovať prírodne blízke drevinové zloženie, nakoľko doterajšie spôsoby individuálnej ochrany významných cieľových drevín proti zveri nie sú úspešné.

          Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

          Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na tunajšom úrade najneskôr do 19.11.2015.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-prievidza/ .

          V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov (§ 82 ods. 5 zákona).

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Doručí sa

  1. Lesy SR, š.p., OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 01 Prievidza