hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2015/008477

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

  

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA
A
POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

 

          Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 01 Prievidza, zastúpené riaditeľom OZ Ing. Jánom Mokrým podali dňa 27.03.2015 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls5.1 (9130) Bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy a Ls5.2 (9110) Kyslomilné bukové lesy v súlade s § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          Záujmové územie sa rozprestiera na parcelách č. 810/1 a 3055 k.ú. Čavoj, LHC Nitrianske Rudno, časti lesných porastov č. 133 01, 133 02, 134 00, 136a 10, 136a 20, 136b 00, 136c 00. Dôvodom zásahu do predmetných biotopov je vybudovanie lesnej cesty Svrčník s cieľom prispôsobiť technické riešenia lesnej dopravnej siete potrebám lesníckej prevádzky, reliéfu terénu a požiadavkám technických noriem.

           Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

            Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na tunajšom úrade najneskôr do 15.04.2015.

            Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-prievidza/ .

            V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov (§ 82 ods. 5 zákona).

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Doručí sa

  1. Lesy SR, š.p., OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 01 Prievidza