hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP/2014-007861

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá 3, 971 01 Prievidza

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA
A
POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

 

           Slovenský skauting, 14. Zbor Prievidza, A Žarnova 860/5-4, Prievidza zastúpený vodcom zboru Mgr. Alojzom Vlčkom podala dňa 21.05.2014 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o súhlas na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených – Letný skautský tábor 2014 v dvoch turnusoch (05.-10.06., 11.-25.06.) v lokalite Hornoveská dolina-Cudenice, na pravom brehu Oslianskeho potoka v súlade s § 13 ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          Záujmové územie sa rozprestiera na parcelách č. 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159 k.ú. Horná Ves v užívaní Roľníckeho družstva Horná Ves.

          Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením §§ 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň

 

11.06.2014 o 10.00 hod.
na Okresnom úrade v Prievidzi, odbore starostlivosti o životné prostredie,

Dlhá ul. č. 3, I. poschodie, č. dv. 103

 

         Do podkladov je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie a pri ústnom pojednávaní.

           V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-prievidza/ .

            V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov (§ 82 ods. 5 zákona).

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Na konanie sa pozýva

  1. Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza, Mgr. Alojz Vlčko, Žarnova 860/5-4, Prievidza - na konanie treba doložiť súhlas užívateľa pozemku a kolok v hodnote 100 €

 

Prizýva sa

  1. ŠOP Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
  2. Obec Horná Ves
  3. RD Horná Ves