hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PE-OSZP-2014/000789

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

Vec: Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2014/000789

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517 žiada o vydanie súhlasu na výrub 18 ks drevín rastúcich mimo lesa na pozemkoch parc. č. 11/1, 12/1 a 12/2 v kat. úz. Brodzany v intraviláne obce, na území s III. stupňom ochrany v CHA Brodziansky park podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov z dôvodu ich rizikového stavu.

 

Správne konanie začalo dňa 13.08.2014.