hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2019_02_1

 OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: nikola.adamicova@minv.sk v lehote 7 pracovných dní od zverejnenia informácie.

           Žiadateľ: Lesotur s.r.o., Lesy mesta Stará Turá, SNP 72/36, 916 01 Stará Turá, IČO:36715191, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v druhom stupni ochrany, oplotenia budú realizované z dôvodu zabezpečenia prirodzenej obnovy porastov, podľa potreby na pozemkoch parc. č. 17322, 17327/1, 17313/1, 17314, 17332, 17336/1, 17340/1, 17289, 17291, 17292, 17293, 17304, 17308, 17306, 17309, 17310/1, 17312, 17305/1, 17307, 17283, 17285/2, 17285/3, 17285/4, 17287, 17241, 17251/1, 17232/1, 17239/2, 17259, 17261, 17264/1, 17264/2, 17273/2, 17277, 17244/1, 17249 v k.ú. Stará Turá podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 26.02.2019.