hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2019_01_1

 OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: nikola.adamicova@minv.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Ján Kukuča, č. 92, 913 08 Nová Bošáca, Kristína Kukučová, č. 2, 913 04 Kostolná – Záriečie, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v druhom stupni ochrany, parc. č. 10440/17, 10440/21, v k.ú. Nová Bošáca, obec Nová Bošáca, podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

          Správne konanie začalo dňa 23. 01. 2019.