hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2018_07_1

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Mgr. Janka Gemmelová, Bc. Č. 477, 916 11 Bzince pod Javorinou, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v druhom stupni ochrany, parc. č. 13236, 13237/1, 13238, 13235/3 a 13236 v k. ú. Nová Bošáca, obec Nová Bošáca, podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o vydanie súhlasu na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia – mobilného domu na pozemku parc. č. 13236, 13235/3 v k. ú. Noví Bošáca, v obci Nová Bošáca, podľa § 13 ods. 2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 25.07.2018.