domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-NM-OSZP 12_2013

                                                                                  OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

                                                                          ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

                                                                           Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: linda.martinusova@nm.ouzp.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Ing. Jozef Bublavý a manželka Mgr. Júlia Bublavá, SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, žiada o vydanie súhlasu na výrub 17 drevín rastúcich v koryte a na brehovom pozemku parc. č. 4089/2, 4089/4, 4089/1 a 4250/1 v meste Stará Turá, k.ú. Stará Turá, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 16.12.2013.