hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP 12_2013

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: linda.martinusova@nm.ouzp.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Ing. Jozef Bublavý a manželka Mgr. Júlia Bublavá, SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, žiada o vydanie súhlasu na výrub 17 drevín rastúcich v koryte a na brehovom pozemku parc. č. 4089/2, 4089/4, 4089/1 a 4250/1 v meste Stará Turá, k.ú. Stará Turá, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 16.12.2013.