hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP 02_2014_1

 OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: linda.martinusova@nm.ouzp.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

           Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia stredného Váhu II., Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, oznámil výrub drevín náletového porastu na pravostrannej hrádzi odpadového kanála vodnej elektrárne Nové Mesto nad Váhom v km 26,100 – 23,000 VS Trenčianske Biskupice – Horná Streda.

          Orgán ochrany prírody rozhodne o určení podrobnejších podmienok vykonania výrubu alebo rozhodne o jeho obmedzení alebo ho zakáže ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu prírody a krajiny, podľa § 47 ods. 7 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa 31.01.2014.