hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-MY-OSZP-2015_08_01

O K R E S N Ý  Ú R A D  M Y J A V A
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava

 

          Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán príslušný podľa § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e

o začatí správneho konania dňa 13. 8. 2015 podľa § 89 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v ZNP

vo veci: zmeny rozhodnutia OU-MY-OSZP-2014/000180-9,R o určení podrobnejších podmienok výrubu drevín v brehovom poraste potoka Sviniarka v k. ú. Myjava z

podnetu : Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Správa povodia Moravy so sídlom Pri Maline č. 1 Malacky.

          Orgán ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. Tieto môžu do v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne potvrdiť záujem byť účastníkom konania na adrese Okresný úrad Myjava, ul. Moravská č. 1 , Myjava alebo elektronicky na adrese .