hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-MY-OSZP/2014/000180 –2,Upov.

O K R E S N Ý Ú R A D M Y J A V A
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava

 

Vec: Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania, nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou I.

 

           Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán príslušný podľa § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71//1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e

o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vo veci: rozhodnutia o určení podrobnejších podmienok vykonania výrubu drevín rastúcich mimo lesa v koryte a na pobrežnom pozemku vodného toku Sviniarka v rkm 0,200 – 0,400 v k. ú. Myjava v počte100 ks

z podnetu: správcu vodného toku Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Odštepného závodu Bratislava, Správy povodia Moravy so sídlom Pri Maline č. 1 Malacky. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 21 ods. 1a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov za účelom objasnenia stavu veci

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

dňa 14. februára 2014 (streda) o 11.00 hod.

na Okresnom úrade Myjava, ul. Moravská č. 1, Myjava, 1. poschodie č. dverí 223.

 

Súčasne OÚ Myjava, na ústne pojednávanie

p r i z ý v a :

- účastníkov správneho konania:

1. správcu vodného toku, ktorý predloží :

  1. výpis z plánu údržby vodných tokov pre rok 2014,
  2. list vlastníctva na pozemky dotknuté navrhovanou činnosťou,

- dotknuté orgány štátnej správy:

  1. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,
  2. Mesto Myjava, úsek ochrany drevín,

- odbornú organizáciu:

1. Štátnu ochranu prírody SR Správu CHKO Záhorie. 

            Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť dohodu o plnomocenstve s osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo vykonať vyhlásenie do zápisnice na tunajšom správnom orgáne.

             Účastníci správneho konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje pripomienky a námety k podkladom rozhodnutia na ústnom pojednávaní. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. na ústnom pojednávaní.

            Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.

           Orgán ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. . Tieto môžu v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne potvrdiť záujem byť účastníkom konania na adrese Okresný úrad Myjava, ul. Moravská č. 1, Myjava alebo elektronicky na adrese .

 

Rozdeľovník

- účastníci správneho konania :

1. Slovenský vodohospodársky podniku š. p. OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline č. 1, 901 01 Malacky

- dotknuté orgány štátnej správy :

  1. 1. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
  2. 2. Mesto Myjava, úsek ochrany drevín

- odborné organizácie :

1. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie, ul. Vajanského č. 17, 901 01 Malacky

- občianske združenia zverejnením na internete :

1. SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava

 

Ing. Emília Milčíková
vedúca odboru