hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-MY-OSZP/2014/000085 –2,Upov.

O K R E S N Ý Ú R A D M Y J A V A
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava

 

Vec:  Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania, nariadenie ústneho pojednávania  spojeného s miestnou ohliadkou I.

 

           Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán príslušný podľa § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71//1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e

o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vo veci : rozhodnutia o určení podrobnejších podmienok vykonania výrubu drevín rastúcich mimo lesa v koryte a na pobrežnom pozemku vodného toku Priepasniansky potok v rkm 1,400 – 4,400 v k. ú. Priepasné

z podnetu : správcu vodného toku Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Odštepného závodu Bratislava, Správy povodia Moravy so sídlom Pri Maline č. 1 Malacky.

           Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 21 ods. 1a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov za účelom objasnenia stavu veci

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

dňa 5. februára 2014 (streda) o 9.00 hod.

na Okresnom úrade Myjava, odbore starostlivosti o životné prostredie , ul. Moravská č. 1, Myjava, 1. poschodie, č. dverí 223. 

 

Súčasne OÚ Myjava, na ústne pojednávanie p r i z ý v a :

- účastníkov správneho konania :

1. správcu vodného toku, ktorý predloží :

  1. výpis z plánu údržby vodných tokov pre rok 2014,
  2. list vlastníctva na pozemky dotknuté navrhovanou činnosťou,
  3. doplní svoje oznámenie zo dňa 10. 11. 2011 – lehotou výrubu, počtom a druhmi drevín, dôvod výrubu
  4. doklady o povolení vodnej stavby – úpravy Priepasnianskeho potoka,

- dotknuté orgány štátnej správy :

1. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy

- odbornú organizáciu :

1. Štátnu ochranu prírody SR Správu CHKO Záhorie.

           Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť dohodu o plnomocenstve s osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo vykonať vyhlásenie do zápisnice na tunajšom správnom orgáne.

            Účastníci správneho konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje pripomienky a námety k podkladom rozhodnutia na ústnom pojednávaní. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. na ústnom pojednávaní.

            Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.

            Orgán ochrany prírody a krajiny upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. . Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. písomne prihlásiť do konania do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.my.ouzp.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Rozdeľovník

- účastníci správneho konania :

1. Slovenský vodohospodársky podniku š. p. OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri maline č. 1, 901 01 Malacky

- dotknuté orgány štátnej správy :

1. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy

- odborné organizácie :

1. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie, ul. Vajanského č. 17, 901 01 Malacky

- občianske združenia zverejnením na internete :

1. SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava

 

 

Ing. Emília Milčíková

vedúca odboru