Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-IL-OSZP-2014_7_1

04.07.2014

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

 

 

           Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

            Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín na pobrežnom pozemku vodného toku Podhradský potok na p. č. KN-C 1093/1 a 1092/4 k. ú. Ilava, podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 04. 07. 2014.